Általános szerződési feltételek

Printroom Általános szerződési feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalma minden, a Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (továbbiakban Printroom) – nél megrendelt szolgáltatással, illetve termékkel összefüggő üzleti kapcsolatra kiterjed.

Az árajánlatunk alapján történő szolgáltatás és/vagy termék megrendelésével Megrendelőnk jelen ÁSZF minden pontját elfogadottnak tekinti, és tudomásul veszi, hogy Printroom jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti megbízatását. Megrendelő bármely különleges, az itt leírtaktól eltérő szerződéses feltételei csak abban az esetben érvényesek, ha ahhoz Printroom írásos hozzájárulását adta. A szóbeli szerződések érvénytelenek.

Printroom fenntartja magának a jogot, hogy ezen szerződéses feltételeket rendszeresen felülbírálja és változtassa.

1. A szerződés tárgya és létrejöttének folyamata

1.1 Megrendelő írásban vagy szóban ajánlatkérést küld a Printroomnak, mely ajánlatkérés tartalmazza azokat a legszükségesebb paramétereket, melyek alapján a felmerülő igényre pontos és szakmailag megalapozott árajánlat adható ki.

1.2 Printrooom legjobb tudása szerint elkészített árajánlatát minden esetben írásos formában, elsősorban email-en keresztül továbbítja a Megrendelő részére. Printroom az árajánlatokat 60 napig tartja érvényben. Az ettől eltérő érvényességi idő minden esetben külön kerül feltüntetésre az árajánlatban.

1.3 Printroom bármely árajánlata megerősítés tárgyát képezi és nem kötelező érvényű. A szerződés létrejöttének feltétele a Printroom által elismert és visszaigazolt rendelés beérkezése.

1.4 Megrendelő megrendelését kizárólag írásos formában továbbíthatja, mely megrendelésnek tartalmaznia kell minden információt a megrendelés tárgyáról, minden adatot és részletet, melyet Printroomnak a megrendelés maradéktalan teljesítése érdekében figyelembe kell vennie. A megrendelésnek tartalmaznia szükséges az árajánlat hivatkozását, a termékre vonatkozó teljes specifikációt, valamint a megegyezett fizetési határidőt és az igényelt szállítási határidőt. A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

1.5 Printroom a beérkezett megrendelést köteles 48 órán belül írásban visszaigazolni Megrendelő részére. A visszaigazolás tartalmazza a termék specifikációt, az árat, a fizetési feltételt, a gyártási határidőre, és a szállításra vonatkozó információkat.

2. A szerződés teljesítése

2.1 Printroom vállalja, hogy az általa megküldött visszaigazolásban szereplő határidőre – amennyiben a grafikai anyag leadása időben és minőségben megtörténik – a terméket a megrendelésben szereplő paraméterek szerint legyártja.

2.2 A visszaigazolásban szereplő várható szállítási határidő azt az időt jelzi, amikor a késztermék átadásra kerülhet annak a személynek, aki szállítási célokra megnevezésre került (szállító).

2.3 Printroom nem vonható kérdőre semmilyen olyan kézbesítés során bekövetkező késésért, mely a termék szállítónak történő átadása után merült fel. Printroom nem felelős semmilyen nemű rongálódásért/veszteségért, ami a szállításra szerződött partner késése/hiányossága miatt következett be. Egyéb felelősség csak akkor merül fel, ha a kézbesítés Printroom saját alkalmazottja által valósult meg.

2.4 Amennyiben Printroom visszaigazol egy teljesítési dátumot írásban, akkor Megrendelője nem jogosult visszavonni a szerződést azzal, hogy nem fogadja el ezen időpontot, addig, amíg nem ad írásos értesítést Printroomnak ilyen jellegű szándékáról, és erősít meg egy következő elfogadható időpontot.

2.5 Gyártástechnikai és alapanyag beszerzési okokból Printroom az előzetesen jelzett várható szállítási határidőt meghosszabbíthatja, erről azonban köteles a Megrendelőt azonnali értesítés útján tájékoztatni.

2.6 Abban az esetben, ha a Megrendelő Printroom visszaigazolása után olyan változtatási igénnyel áll elő, mely a visszaigazolásban szereplő várható szállítási határidőt befolyásolja, úgy a várható szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

2.7 Az együttműködés során Printroomnak joga van a gyártás visszatartására és függőben tartására, folyamatban lévő követeléseinek teljes kiegyenlítéséig, a meglévő üzleti megállapodás keretein belül.

2.8 A teljesítés helye attól eltérő megállapodás hiányában a Printroom székhelye vagy telephelye.

2.9 Printroom jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozói kapacitást igénybe venni.
2.10 A Megrendelő a szerződéstől, illetve az egyedi megrendelésektől indokolt esetben elállhat, azonban köteles a Vállalkozó kárát, – minden, a felmondásig vagy elállásig felmerülő műveleti – és anyagköltséget, valamint egyéb igazolható költséget megtéríteni.

3. Fizetési feltételek/Árak

3.1 Printroom által kiajánlott árak nettó árak, nem tartalmazzák az érvényben lévő törvényes ÁFA-t. Az árak olyan feltétellel igazak, hogy az ajánlatkérésre alapozottan az adatok változatlanok maradnak, de a kiadott ajánlat dátuma után maximum 60 napig maradnak érvényben. A nettó egységárak nem tartalmazzák a szállítói csomagolás, szállítás, postázás, biztosítás és egyéb kézbesítési díjak költségeit.

3.2 Printroom jogosult az alapanyag beszerzési árának módosulásából, vagy a megrendelés és az ajánlatkérés közötti kivitelezési paraméterek módosulása miatti többletköltségeit Megrendelő felé áthárítani.

3.3 A teljesítés után kiállított számla kiegyenlítése – ettől eltérő megállapodások kivételt képeznek – 8 napon belüli átutalással történik.

3.4 Printroom fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítése közben tudomására jutott fizetőképességet megkérdőjelező információk alapján előleget kérjen be biztosítékul. Amennyiben az előleg nem kerül a fizetési határidőn belül teljesítésre, úgy a Printroomnak jogában áll a folyamatban lévő szerződéstől egyoldalúan elállni.

3.5 Kiegyenlítetlen tartozás, nagy összegű megrendelés, új Megrendelő esetén a Printroom előleg fizetését kezdeményezheti, mely előleg beérkezéséig nem köteles a gyártás elindítására, a késztermék átadására.

3.6 Fizetési elmaradás esetén Megrendelő késedelemben lehet Printroom további figyelmeztetése nélkül, a határidő lejárta után 14 napig. Teljesítési hiba esetén a Megrendelőnek nincs joga a fizetés visszatartására, hacsak ez a hiba nem a fizetendő összeg jelentős részét teszi ki, és a hiba kijavításának előrelátható költségeit fedezi.

3.7 Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 200%-a.

4. Áruátvétel és áruvizsgálat

4.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi és minőségi teljesítés helye külön megállapodás nélkül a Printroom által megjelölt telephely. Az áru átvételét a Megrendelő fél vagy megbízottja szállítólevélen, illetve a szállító által biztosított átvételi elismervénnyel igazolja. A szállítólevél és az átvétel aláírással hitelesítve érvényes.

4.2 Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elszállított vagy átvételre késznek jelentett árut haladéktalanul átvenni, és azt azonnal megvizsgálni.

4.3 A minőségi kifogásra nyitva álló időt a felek a Megrendelő által megtörtént és leigazolt áruátvétel utáni 48 órában határozzák meg. A visszacsatolás késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

4.4 A kifogásról szóló értesítést Megrendelő minden esetben köteles írásban megadni Printroom felé a felvett jegyzőkönyvvel együtt. Amennyiben a jelzett határidőn belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekinthető részéről.

4.5 Amennyiben a Megrendelő reklamációt nyújt be, és az megalapozottan a Printroomnak felróható és igazolt, akkor annak következményeit a Printroom köteles viselni.

4.6 A reklamáció elbírálásába Megrendelő köteles a Printroomot bevonni, és a reklamációval kapcsolatos közös szakmai álláspontot a vita rendezésének körében érvényesíteni.

4.7 A minőségileg nem megfelelő termékek, szolgáltatások esetén a Printroom a reklamált nyomdai anyagokat, szolgáltatásokat a kölcsönösen megbeszélt határidőre kicseréli, kijavítja, vagy azok értékét jóváírja a gyártott termék értéke és a kölcsönös együttműködés igényei szerint.

4.8 Amennyiben a minőségileg kifogásolt termék csak egy része az adott szállítmánynak, és ez a rész könnyen elkülöníthető, mint hibás termék, úgy a minőségi reklamáció nem a teljes mennyiségre vonatkozik, kizárólag az elkülönített mennyiségre.

4.9 Printroom nem vállal azért biztosítékot, hogy az általa leszállított termék bármely tekintetben alkalmas a Megrendelő által tervezett felhasználási célra, amennyiben az a megrendelésben kifejezetten nem került rögzítésre, illetve a gyártás megkezdése előtt nem került tisztázásra Megrendelő által.

4.10 Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiséget, raklapos kiszerelés esetén a raklapon lévő mennyiséget, és azok átvételét aláírásával elismerni.

4.11 Printroom jogosult a megrendelt mennyiségtől technológiai okok miatt eltérni. Az eltérés mértéke függ a megrendelt termék típusától. Csomagolóanyagok, dobozok és címkék esetén a mennyiségi tolerancia 10%, mely vonatkozik egyöntetűen alulszállításra, illetve túlszállításra. Kereskedelmi, marketing és irodai nyomtatványok esetén a mennyiségi tolerancia 5%. Amennyiben hullámkartonból történő egyedi gyártás kerül megvalósításra, úgy az alulteljesítés, illetve túlteljesítés mértéke 20%-ra nőhet.

4.12 Amennyiben az előzőekben megadott mennyiségi toleranciákat Printroom túllépi, úgy köteles azt egyeztetni a Megrendelővel.

4.13 Az alul– illetve túlszállítások esetén a visszaigazolásban szereplő egységárral kerül a termék számlázásra.

4.14 Hullámkartonból készült termékek esetén a hullámpapír egyedi feldolgozási technológiájából adódó csekély méretbeli eltérés nem minősül hibának.

4.15 A hullámpapírok feldolgozása (nyomtatás, ragasztás, papírszín, stb.) technológiailag elkerülhetetlen eltérésekért felelősséget nem vállalunk. A hibák minősítésénél a FEFCO katalógus aktuális változatát kell figyelembe venni.

5. Garanciális feltételek

5.1 Megrendelőnek joga van megvizsgálni a leszállított, vagy a hiba rendezésére küldött bármilyen bevezető, vagy helyettesítő termékre vonatkozóan a megkötött szerződésben vállaltakkal való egyezőségét. A termék elfogadásával bármilyen hiba kockázata a Megrendelőre száll át.

5.2 Printroom a Megrendelő által szolgáltatott nyomtatási információkra alapozottan dolgozik, ez egyben jelenti azt is, hogy nem vállal garanciát olyan felmerülő hibákra, melyek a nyomtatott anyagok hibás kezeléséből, vagy nem megfelelő felhasználásból adódnak, hacsak a Megrendelő által szolgáltatott nyomtatási információk adatok módosításra nem kerültek Printroom által a rendelés során, vagy a nyomtatási anyag használhatatlansága nyilvánvaló volt.

5.3 Printroom nem vállal garanciát olyan nyomtatott anyagokért, melyek előkészítése nem a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő kritériumok alapján valósult meg.

5.4 A termékgyártás tekintetében fennálló bármely eltérés esetén, Printroom felelőssége kizárólag a rendelés értékének összegéig merülhet fel.

5.5 Bármilyen mértékű csökkentés az árban, a szerződés törlése, vagy bármely teljesítés helyetti kompenzáció nem lehetséges addig, amíg egy pótteljesítés is meg nem hiúsult. Természetesen ez nem igaz akkor, ha Printroom végül megtagadta a teljesítést, illetve ha nem elvárható a Megrendelő részéről, hogy várjon egy pótteljesítésre.

5.6 Printroom felelős a Megrendelővel szemben minden olyan kárért, melyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott.

6. Digitális állományok

6.1 A digitális állományok fogadásának, feldolgozhatóságának, minőségének feltételeihez kapcsolódóan jelen ÁSZF elengedhetetlen részét képezi az 1. sz. melléklet, mely részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, melyek betartása feltétlenül szükséges a nyomdai feldolgozásra szánt grafikai állományok elkészítéséhez.

6.2 Printroom által a visszaigazolásban szereplő várható szállítási határidő minden esetben azzal a feltétellel kerül kiajánlásra, hogy Megrendelő a megrendelés megküldésével egy időben, nyomdailag kész grafikai állományt küld Printroom részére.

6.3 Amennyiben a grafikai állomány nem felel meg jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében foglaltaknak, úgy Printroom fenntartja magának a jogot, hogy ezt jelezze Megrendelő felé.

6.4 Printroomnak nem feladata az állományt tartalmilag, grafikailag ellenőrizni. Amennyiben a leadott file nem az alapvető feltételeknek megfelelően érkezik, úgy külön kérésre mi is el tudjuk végezni a változtatásokat, amennyiben az elektronikus állomány alkalmas arra, hogy abban változtatásokat hajtsunk végre. Az esetleges javítások elvégzése külön költségtételt képezhet a megrendelés teljesítése során. Erről a Printroom köteles tájékoztatást nyújtani Megrendelő felé, melyet Megrendelőnek a módosítás megkezdése előtt jóvá kell hagynia írásban.

6.5 Printroom nem vállal felelősséget az anyagleadási feltételekkel nem egyezően előkészített anyagokért, és az azok miatt keletkezett esetleges hibákért.

7. Felhasznált anyagok, gyártáshoz használt eszközök

7.1 A beszállított alapanyagokat Printroom a gyártási folyamat közben tudja ellenőrizni. Kizárólag olyan károkért tudunk felelősséget vállalni, melyek a nyomdai gyártás folyamatában bekövetkezett esetleges hibák miatt jelentkeznek.

7.2 Eltérő megállapodás hiányában Printroom által készített, illetve beszerzett eszközök, melyek a megrendelés teljesítéséhez szükségesek, a tulajdonunkban maradnak.

8. Csomagolás

8.1 A csomagolás a termék típusától és a gyártási technológiától függően kerül meghatározásra. A csomagolás célja, hogy a késztermékek szállítás során ne sérüljenek, és felhasználás során könnyen kezelhető egységeket képezzenek.

8.2 Printroom a megrendelt nyomdai anyagot kezelhető csomagolási formában adja át Megrendelője számára. Amennyiben a Printroom külön kritériumot nem kap a csomagolást illetően, úgy átlagos, kezelhető nyomdai csomagok készülnek, melyek tartalmazzák a munka nevét és a csomagban lévő mennyiséget.

8.3 A szállításhoz használt EUR raklapok minden esetben cserekötelesek. Csereraklapnak kizárólag jó minőségű, tiszta állapotú raklapokat tudunk elfogadni. Amennyiben a csereraklapok nem kerülnek átadásra, úgy a szállításhoz használt raklapmennyiség számlázásra kerül Printroom által.

8.4 Hullámkartonból készült termékek esetén a csomagolás egyedi megállapodás hiányában raklapra kötegelve, további külső csomagolás nélkül kerül kiszállításra.

9. Titoktartás

9.1 A Printroomot a szerződés teljesítése során tudomására jutott minősített, vagy más titkot képező, illetőleg nem nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá a személyes adatok, információk tekintetében az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő titoktartási kötelezettség terheli. Azokat a Megrendelő beleegyezése nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatja ki. A titoktartási kötelezettség a Printroom alkalmazottaira, és alvállalkozóira, valamint az egyéb közreműködőkre egyaránt vonatkozik.

9.2 A Printroom köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége során illetéktelenek a keletkező adatokba, információkba, dokumentumokba ne tekinthessenek bele, illetve biztosítja az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások betartását is.

9.3 Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

10. Raktározás

10.1 Megrendelő külön kérésére a Printroom a készterméket átmenetileg raktározza Megrendelő költségére és felelősségére. Nem vállal felelősséget semmilyen kárért, mely a beraktározás idején az áruban keletkezett. A legkisebb raktározási mennyiségi egység 1 raklap. A tárolás költsége – külön megállapodás hiányában – 15.000 Ft + ÁFA/hó, melyet a Printroom havi rendszerességgel számláz Megrendelő felé.

10.2 Printroom nem köteles a raktározott árukra kockázati biztosítást kötni.

10.3 Külön egyezség hiányában a Megrendelő felé a teljesítés dátuma a raktárba vételezés dátuma, mely alapján a számla kiállításra kerül.

11. EPR díjak
A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól, illetve ennek kiegészítéseként, az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az általunk értékesített csomagoló eszközök után fizetendő kiterjesztett gyártói felelőségi díjat (EPR-díjat) 2023.07.01-től azoknak a vevőknek kell megfizetnie illetve a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló rendeletben szereplő nyilvántartás vezetési kötelezettségnek eleget tennie és bevallást készítenie, akik az EPR rendszerben a csomagolásnak alanyi kötelezettjei, azaz a csomagolást létrehozó vállalkozások, azaz „gyártók”!

Az új rendelet csomagolás tekintetében a csomagolás előállítóját (azaz a csomagolót/gyártót) határozza meg a díj megfizetésének kötelezettjéül, néhány kivételtől eltekintve (erre a rendelet 11§ (1) bekezdése tér ki).

Ha Ön a rendelet 11. § (1) „A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.”, idézett paragrafus szerint használja fel a tőlünk vásárolt csomagolószert, úgy azt kötelessége és felelőssége ezt felénk hivatalosan írásban jeleznie a millerpack@millerpack.hu központi e-mail címre, hogy  ez esetben felmerülő kötelezettségünket teljesíteni tudjuk. Az egységáraink EPR díj nélkül értendőek.


12. Tulajdonjog

12.1 Az elkészült késztermék Printroom tulajdonában marad mindaddig, amíg annak ellenértéke teljes egészében rendezésre nem került Megrendelő által.

12.2 A Megrendelő esetleges szerződésszegése esetén jogunkban áll a terméket visszavenni.

12.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa átvett terméket a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet. Az ettől való eltérés esete büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

12.4 Harmadik fél tulajdonában lévő, általa küldött anyagokon végzett bármilyen eljárás vagy gyártás esetén Printroomra gyártóként kell tekinteni a Polgári Törvénykönyv keretein belül, így megtarthatja a jogot a termékre a gyártás teljes ideje alatt. Ha bármely harmadik fél bevonásra kerül az eljárásba vagy gyártásba, Printroom társtulajdonosi része az érintett áruszámla szerinti értékéig korlátozott. A megszerzett jog lefoglalt tulajdonnak tekintendő.

12.5 A Printroom elleni Megrendelői követelések jelen üzleti kapcsolat keretein belül nem átruházhatóak.

12.6 Printroom követeléseit Megrendelő jelen üzleti együttműködés során csak olyan követelésekkel ellentételezheti, melyek minden kétséget kizáróak, és véglegesek.

13. Szerzői jog

13.1 Printroom az általa készített grafikai munkák esetén fenntart magának minden jogot, különösen a sokszorosítási jogokat, bármely a rendelés hatálya alá tartozó kreatív megvalósulás esetén, speciálisan a képekre és szöveges anyagokra, valamint a tervrajzokra és grafikai vázlatokra vonatkozóan.

13.2 Eltérő nyilatkozat hiányában minden nyomtatási minta, grafikai anyag, termékminta, felhasznált képi anyag és szöveges tartalom vonatkozásában Megrendelő kötelessége a szerzői jog, védjegy és harmadik személyek egyéb jogainak biztosítása.

13.3 Printroom az által készített termékeket reklámcélokra és prezentációs célokra külön engedély nélkül felhasználhatja. Ettől abban az esetben térhet el, ha arra Megrendelő külön igénye szerint kéri.

13.4 Bármely szerzői jog engedményezése/átruházása a Megrendelő vagy harmadik fél részére minden esetben írásos megállapodást igényel, és egy elkülönült díj képezi az alapját. Ilyen esetben a jog csak a megegyezett díj megfizetése után adható tovább.

14. Adatok raktározása, továbbítása és törlése

14.1 A Megrendelő önmaga felelős az adatok háttérmentéséért. Printroom jogosult, de nem kötelezett a nyomtatási adatokról másolat készítésére.

14.2 Az üzletmenet közben rögzített, és a rendelés megvalósítása során igényelt adatokat Printroom digitális formában tárolja. Printroom jogosult az adatok további feldolgozására és írásos kivonatok készítésére a gyártás folyamatán belül.

14.3 Megrendelő egyetért azzal, hogy a kivitelezés és más szerződéses kibocsátás céljából kért adatok elfogadása, felhasználása és gyártásra aktualizálása az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok továbbadása csak Printroom által történhet meg, abban az esetben, ha ez szükséges a szerződés teljesítéséhez, illetve elvárt jogi szabályozások miatt.

15. Záró rendelkezések

A Felek jelen szerződés keretin belül nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják irányadónak.

Jelen ÁSZF-től történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.

A jogviták rendezésére a Kecskeméti Városi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Jelen szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítási időpontja: Baja, 2023. június 30.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. sz melléklet: digitális anyagok fogadásához kapcsolódó általános feltételek

Az alábbi specifikáció a Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (továbbiakban: Printroom) Általános Szerződési Feltételek melléklete, mely a Megrendelőtől beérkező digitális állományok minőségére, azok átadásának feltételeire vonatkozik.

1. Általános feltételek

A grafikai anyagok átadása PDF composite file formátumban történjen. Elfogadunk még PostScript, illetve EPS file kiterjesztéseket, utóbbiakat kizárólag beágyazott vagy görbévé alakított fontokkal.

A PDF állományt úgy szükséges elkészíteni, hogy a grafikai anyagból először PostScript file készül és Distiller program segítségével konvertálódik át PDF kiterjesztéssé. Erre azért van szükség, hogy minden adat, információ, grafikai elem a végterméken is maradéktalanul megjelenjen.

A grafikai anyagokat elsősorban a Printroom által a Megrendelő felé dedikált saját FTP szerverre kérjük feltölteni. Amennyiben az elektronikus állományok más forrásból származóan jutnak el a Printroom felé, úgy azok tartalmáért letöltés után Printroom felelősséget nem vállal.

Többoldalas, egyedi kivitelezésű, egyedileg hajtott kiadványok esetén az elektronikus állománnyal együtt Printroom kérheti forgatókönyv és/vagy további minta megküldését Megrendelőtől nyomtatás előtt.

Kérjük, hogy a grafikai file-ok elnevezésénél ne használjanak ékezetes betűket, szóközöket, és az alsóvonáson kívül semmi további írásjelet. A fileok megnevezésében egyértelmű legyen azok tartalma.

2. Képi elemek

A képi anyagoknak, fotóknak a 4 nyomdai alapszínre lebontva (CMYK), lehetőleg 300 dpi felbontásban kell érkezniük. RGB kép és objektum ne szerepeljen a digitális anyagban. A grafikai anyag, kiadvány nyomtatott színvonalát nagymértékben befolyásolja a kiválasztott kép minősége, mérete.

A képi állományok megengedett formátumai: CMYK TIFF, CMYK EPS, Grayscale TIFF 8 bites, TIFF bitmap 1 bites, vektoros EPS. A fotók korrekt színbontásához javasolt referencia profilok: http://www.eci.org/en/start

Nyomtatási technológiától függően a képpontok telítettsége minimum 5% kell, hogy legyen, egyébként a nyomaton a grafikai elemek eltűnnek.

3. Betűfontok

A grafikai állományban a fontok legyenek beágyazva vagy görbévé alakítva. Vektoros EPS file-ok szövegét mindig görbévé kell alakítani.

4. Színek

Az egynemű felületek, tónusok színezése során törekedni kell arra, hogy a szín kiválasztásánál lehetőleg kettő, de maximum 3 alapszínt használjunk. Különösen igaz ez arra az esetre, amikor a tónusból a szöveg fehéren, negatívban kell, hogy megjelenjen. Minél több alapszínből áll egy tónus, annál nagyobb az esély arra, hogy a vékony vonalú betűk alacsony betűfokozatban becsukódnak, ezáltal olvashatatlanná válnak.

Ugyanez igaz a színes betűkre is, érdemes kettő, maximum 3 színt használni a betűk színezésére. Egyéb esetben betűtípustól és mérettől függően nyomtatás során a betűkép szellemképes és olvashatatlan lesz. A fekete szövegeket minden esetben 100% feketére kérjük állítani, overprintre állítva azokat.

Mélyfekete tónust nyomtatási technológiától függően szükséges beállítani, de alapvetően igaz az, hogy a fekete alá töltve a többi nyomdai alapszínt minimum 30% és maximum 50%-ban azonos arányban, mélyfekete tónust tudunk elérni.

Amennyiben a 4 alapszínt használjuk nyomtatásnál, úgy az esetleges direkt színeket is kérjük a CMYK színtérbe lebontva megküldeni.

A lakkformák, direkt színek, kivágó eszközök formái minden esetben külön direktszínként, külön színkivonatban legyenek megadva. Amennyiben a kivágó szerszám (stanca) rajza külön fájlban érkezik, úgy a vágójelek a grafikában használt vágójelekkel azonos pozícióban legyenek.

5. Méretek

A megrendelésben szereplő méretet kérjük vágási méretként menteni a grafikai anyagban, és minden oldalon 5-5 mm kifutóval számolni.

Amennyiben ábra vagy kép a végtermék oldaláról lelóg, kifut, akkor azt is 5 mm-es rátöltéssel szükséges ellátni, hogy a technológiából adódó vágási tolerancia ne befolyásolja a végleges minőséget negatív irányba.

Bármely szöveg, vagy nem kifutó képi anyag a vágástól az oldal közepe felé irányulva legalább 3 mm-es távolságra helyezkedjen el.

Bizonyos nyomtatási technológiák, felhasznált anyagtípusok és megvalósítandó grafikák befolyásolhatják a grafikai anyag minőségi elvárásait, melyet egyedi elbírálás keretei között igyekszünk Megrendelőink tudomására hozni.

Ha bármely, a fentiekben említett feltétellel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük egyeztessen a Printroom szakembereivel még a tervezési fázisban, hogy minél rugalmasabban és gyorsabban kivitelezhető legyen a termék megrendeléséhez kapcsolódó teljesítés.

Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítási időpontja: Baja, 2023. február 26.